Web çyzmagyň manysy - “Semalt” jogaby

Companieshli kompaniýalarda marketing bölümleri köp işleri ýerine ýetirýärler we ajaýyp mahabat strategiýalaryny döretmäge ýykgyn edýärler. Satyjy öz müşderilerine has ýakynlaşmaly we meseleleriniň çözgütlerini tapmak üçin olary üns bilen diňlemeli. Kompaniýasynyň tordaky ornuny bilmegi we dürli web sahypalaryndan maglumatlary seresaplylyk bilen döwmegi möhümdir.

Marketing kararlary üçin web gözlemek gurallaryny ulanmagyň adaty usullary:

Maglumatlary çykarmak we web ýygnamak diýlip hem atlandyrylýan, web sahypalaryndan we bloglardan maglumat almak prosesi. Sosial media marketologlary we sanly marketologlar öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin dürli web gözlemek gurallaryny ulanýarlar we bu gurallar web brauzeri ýa-da Gipertekst Transfer Protokoly arkaly internete girýär. Web gözlemek el bilen edilip bilner, ýöne marketologlaryň köp sanly sahypadan maglumatlary döwmek üçin wagty az. Şeýlelik bilen, wezipelerini ýerine ýetirmek we bu gurallary ulanyp köp sanly sahypadan maglumat ýygnamak üçin dürli gurallary saýlaýarlar.

Bir milliard töweregi web sahypasy we internetde köp sanly makalalar bar. Web döwmek guralyny nädip ulanyp bilersiňiz? Adamlaryň köpüsinde tehniki bilim ýok we programmirleme dilleri bilenok; şeýlelik bilen, wezipelerini ýerine ýetirmek üçin meşhur maglumat çykaryjylary ýa-da web gözlegçilerini saýlaýarlar. Marketolog hökmünde web usullaryny gyrmak gurallaryny aşakdaky usullar bilen ulanyp bilersiňiz.

1. Gurşun nesli:

Satyjylar, işleriniň häsiýetine baglylykda öňdebaryjy gazanmaga synanyşjak taktikalary barada bilmelidirler. Mysal üçin, köp sanly müşderini nyşana almak, Quora ýaly jemgyýetlere goşulmak ýa-da myhman ýerleşdirmek we tölegli mahabatlary saýlamak üçin sosial media saýtlaryny (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+) ulanyp bilersiňiz. Aslynda, gurşun diňe müşderileriň aragatnaşyk maglumatlary ýa-da telefon we faks belgileri bolan ýagdaýynda döredilip bilner. Web gyryş guraly (Import.io ýaly) dürli web sahypalaryndan maglumatlary gyrmaga kömek edip biler. Islendik peýdaly maglumatlary awtomatiki usulda ýygnaýar: atlar, ýerler, şäherler, poçta kodlary, web sahypasynyň URL-leri we telefon belgileri.

2. Bazar gözlegleri:

Bazar gözlegleriniň, marketologyň durmuşynyň aýrylmaz bölegidigini bellemek ygtybarlydyr. Marketing strategiýalaryňyzy meýilleşdirmek üçin internetden zerur maglumatlary çykarmaly bolarsyňyz. Maglumatlary düzmeli bolarsyňyz we ony onlaýn bazar firmalaryndan, habar saýtlaryndan, pudak bloglaryndan ýa-da kataloglaryndan ýygnamaly bolarsyňyz. Bularyň hemmesi bilen önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy dogry tanatmak mümkin däl. Maglumatlary internetden diňe ygtybarly web gyrmak hyzmatyny ulananyňyzda (Kimono Labs ýa-da Mozenda ýaly) ýygnap bilersiňiz.

3. Gözleg motory optimizasiýasy (SEO):

Hyzmatlaryňyzy mahabatlandyrmak isleseňiz, sahypa açmaly we gözleg motorlaryndan has köp traffik almaly bolarsyňyz. Sahypaňyzyň organiki gözlegini ýokarlandyrmagyň köp usuly bar: göni traffik, ugrukdyryjy traffik, sosial media traffigi ýa-da tölegli traffik. Maglumatlaryňyz dogry gyrylanda we sahypaňyzyň mazmuny grammatiki ýalňyşlyklardan halas bolsa, gowy netijeleri awtomatiki görersiňiz we organiki gözleg traffigini artdyryp bilersiňiz. “Octoparse” size tordan maglumatlary süpürmegi aňsatlaşdyrýar. Bu web gyryş guraly, maglumatlary çykarmak prosesini awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär we web sahypalaryňyzy indeksirlemäge kömek edýär.

mass gmail